REKLAMAČNÍ ŘÁD

firmy JaP Jacina trade s.r.o. pro prodej zboží v e-shopu

 Obchodní společnosti JaP-Jacina trade, s.r.o., se sídlem Nákladní 1486, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 27144011, DIČ: CZ27144011, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99602,

 vydává tento reklamační řád v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Tyto právní normy upravují podmínky pro uplatnění práva kupujícího z vad zboží, které bylo zakoupeno v e-shopu prodávajícího.

 

I.

Výklad základních pojmů

 

1.         Prodávající: Firma JaP-Jacina trade, s.r.o.
2.         Kupující: Každá fyzická či právnická osoba, která od prodávajícího zakoupila v e-shopu prodávajícího nabízené zboží
3.         E-shop: Internetový obchod prodávajícího provozovaný na adrese www.jap-trade.cz
4.         Zboží: Veškerý sortiment výrobků prodávaných na e-shopu Prodávajícího.

 

II.

Obecná ustanovení

 

  1. Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím v rámci internetového obchodu (e-shopu).
  2. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí v rámci reklamací se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Reklamační podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou podnikající podle živnostenského zákona, dále osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (advokáti znalci, notáři apod.). V tomto případě se nejedná u těchto osob o spotřebitele a neplatí proto ustanovení týkající se spotřebitelských smluv, zejména otázky vrácení zboží apod., sloužící výlučně k ochraně fyzických osob nepodnikatelů.
  4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

III.

Rozsah odpovědnosti prodávajícího

 

1.         Ve vztahu ke Zboží zakoupenému u prodávajícího odpovídá prodávající Kupujícímu za to, že Zboží je při převzetí Kupujícím bez vad a ve shodě s kupní smlouvou. Projeví-li se v průběhu tří měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn podat reklamaci, tj. uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době 24 měsíců od převzetí Zboží. U použitého Zboží může být tato lhůta zkrácena na 12 měsíců, pokud takovéto zkrácení prodávající vyznačí v informačním dokumentu o rozsahu zákonné odpovědnosti za vady (záruční list) nebo na prodejním dokladu. (Práva z vad plnění ze zákona).

 2.         Prodávající poskytuje Kupujícímu u vybraných výrobků též záruku za jakost dle § 2113 občanského zákoníku a to v délce, která je vyznačena v záručním listu. (Smluvní záruka za jakost).

 3.         Je-li Kupujícím podnikatel (čl. II. odst. 3 reklamačního řádu) a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti, je oprávněn podat reklamaci, tj. uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době 12 měsíců od převzetí Zboží.

 

IV.

Nároky Kupujícího

 

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy a to zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až §2174 občanského zákoníku.

2. V případě, že má Zboží při převzetí vady, má Kupující právo na jejich bezplatné odstranění. Odstranění vady spočívá především v opravě Zboží, či výměně vadné součásti Zboží.

3. Pokud nelze vadu bez zbytečného odkladu opravit, může Kupující požadovat i dodání nové věci (Zboží), není-li to nepřiměřené vzhledem k povaze vady.

4. Není-li možná oprava, výměna součásti věci (Zboží) ani dodání nové věci (Zboží), má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku (ex tunc).

5. Pokud Kupující od smlouvy neodstoupí, může požadovat přiměřenou slevu.

6. Právo na dodání nové věci (Zboží), výměnu součásti či odstoupení od smlouvy vzniká také při větším počtu vad (více než 4x závady na stejném výrobku) , či po opětovném výskytu vady po opravě (3x výskyt stejné vady s časovou návazností v průběhu 6 měsíců).

7. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené neodborným nebo neoprávněným zásahem, používáním v rozporu s návodem k obsluze, vniknutím cizích látek do Zboží, nesprávnou údržbou, v případě poškození vlivem neodvratné události (živelní pohroma), mechanickým poškozením, nebo pokud byla vada způsobena používáním nestandardního příslušenství.

 

V.

Právo na uplatnění reklamace, způsob a místo uplatnění

1. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující v sídle prodávajícího a to buď osobně, nebo prostřednictvím přepravní společnosti (např. Česká pošta, PPL).

 

VI.

Lhůta pro vyřizování reklamací

 1. Prodávající vyřizuje reklamace bez zbytečného odkladu a nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se s Kupujícím výslovně nedohodne na jiné lhůtě. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující (dle § 607 občanského zákoníku). Nebude-li vada odstraněna včas, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny anebo od smlouvy odstoupit.

 2. O výsledek vyřízení reklamace se musí zákazník sám zajímat, v případě, že tak neučiní, musí snášet důsledky, které pro něj z jeho nečinnosti vyplynou.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

1.  Veškerá prezentace Výrobků umístěná ve webovém rozhraní prodávajícího (www.jap-trade.cz) je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 2. Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 1. 10. 2017 a platí na území České republiky. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

 V Mnichově Hradišti, dne 1. 10. 2017